PASQYRAT FINANCIARE KFF VLLAZNIA 2019

PAQYRAT FINANCIARE2019 KFF VLLAZNIA (SHKARKO KETU)

PASQYRA FINANCIARE KF VLLAZNIA SH.A 2019

Pasqyrat Financiare 2019 K.F.VLLAZNIA (SHKARKO KETU)

Shpallje fituesi për pozicionin Financier (drejtor, drejtoria) i KF Vllaznia sh.a

Në zbatim të Ligjit nr.139/2015, “Për vetëqeverisjen vendore” Ligjit nr. 44/2015 “Kodi i Procedurave Administrative në Republikën e Shqipërisë”, të Ligjit Nr.9901, datë 14.08.2008 “Për tregtarët dhe shoqëritë tregtare”, i ndryshuar, Ligjit nr.10296 datë 08.07.2010 “Për menaxhimin financiar dhe...