Pasqyrat financiare 2020 KF Vllaznia sh.a

  SHKARKO KETU DOKUMENTIN E PLOTE

PASQYRAT FINANCIARE KFF VLLAZNIA 2019

PAQYRAT FINANCIARE2019 KFF VLLAZNIA (SHKARKO KETU)

PASQYRA FINANCIARE KF VLLAZNIA SH.A 2019

Pasqyrat Financiare 2019 K.F.VLLAZNIA (SHKARKO KETU)

Shpallje fituesi për pozicionin Financier (drejtor, drejtoria) i KF Vllaznia sh.a

Në zbatim të Ligjit nr.139/2015, “Për vetëqeverisjen vendore” Ligjit nr. 44/2015 “Kodi i Procedurave Administrative në Republikën e Shqipërisë”, të Ligjit Nr.9901, datë 14.08.2008 “Për tregtarët dhe shoqëritë tregtare”, i ndryshuar, Ligjit nr.10296 datë 08.07.2010 “Për menaxhimin financiar dhe...