Asambleja e shoqërisë aksionare “KF Vllaznia sh.a zhvillohet më 30 mars

250

Në fund të muajit mars, saktësisht më datë 30, do të zhvillohet mbledhja e Asamblesë së shoqërisë aksionere “Klubi i Futbollit Vllaznia sh.a. Thirrja e saj është bërë ditën e sotme nga ana ana e administratorit të saj, bazuar në nenin 136 pika, nenit 137 të ligjit nr.9901, datë 14.04.2008 “Për tregtarët dhe shoqëritë tregtare”, të ndryshuar. Për këtë arsye janë bërë edhe njoftimet përkatëse dhe njëkohësisht edhe dërgimi i materialit të kësaj Asambleje për të gjithë këshilltarët Bashkiakë, që siç dihet, janë edhe anëtarët e Asamblesë. Mbledhja e zakonshme e kësaj Asambleje do të ketë këtë rend dite”
1. Miratimi i pasqyrave financiare të shoqërisë, të vitit 2014
2. Miratimi i pasqyrave financiare të shoqërisë, të vitit 2015
3. Emërimin e ekspertit kontabël të autorizuar dhe miratimin e skemës së shpërblimit
4. Miratimin e projekt-statutit të shoqërisë KF Vllaznia sh.a
5. Miratimin e nivelit të pagave të punonjësve të shoqërisë
6. Miratimin e tarifave për nxënësit e Akademisë së KF Vllaznia sh.a
7. Miratimi i projekt- buxhetit të shoqërisë për vitin 2017.

© vllaznia.al